ANBI Status

On this page you can find all necessary information regarding the ANBI status of the I AM PRO WORLD Foundation (Chamber of Commerce number 60463473). Donations to foundations with the ANBI status are tax deductable. For more information on the ANBI status please visit www.anbi.nl.

Hieronder volgt opgave van de verplichte gegevens in het kader van de ANBI wetgeving voor Stichting I AM PRO WORLD (KvK-nummer 60463473). Donaties aan een stichting met ANBI status kunnen worden afgetrokken bij de belasting. Meer informatie over de ANBI status kunt u vinden op www.anbi.nl.

Statutaire naam
Stichting I AM PRO WORLD Foundation (hierna te noemen de stichting)

RSIN
853921866

Contactgegevens
Telefoon: + 31 (0)10 260 0836
Email: info@iamproworld.com

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het verzamelen, repareren en controleren van laptops, tablets en andere consumentenelektronica om deze vervolgens ter beschikking te stellen aan jongeren in ontwikkelingslanden en hen te leren deze producten te gebruiken en op deze manier hun educatie te verbeteren en te stimuleren. Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit Dhr. Crespin. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur/de raad van toezicht van de stichting ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid van de stichting is er overigens op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Activiteitenverslag
De activiteiten van de stichting bestaan uit het organiseren van projecten voor jongeren in Nederland en het organiseren van projecten voor jongeren in ontwikkelingslanden in Latijns Amerika, Afrika en Zuid- en Zuidoost Azië. In Nederland organiseert de stichting projecten waar jongeren gratis workshops kunnen volgen om hun talenten te ontwikkelen. Deze workshops hebben altijd betrekking op het werk binnen een ontwikkelingshulp organisatie of stichting of het opzetten van een ontwikkelingshulporganisatie of stichting. In ontwikkelingslanden organiseert de stichting projecten waar kansarme jongeren d.m.v. een essaywedstrijd een laptop kunnen winnen. Daarnaast worden er rondom de essaywedstrijd meerdere evenementen georganiseerd die van verschillende aard kunnen zijn (bijvoorbeeld: bezoek jongeren thuis, evenementen op school, bezoek theater).

Financiële prognose 2014
In onderstaand overzicht vindt u de voorziene baten en lasten 1 januari tot en met 31 december 2014.

Financiele-Prognose-Baten-en-Lasten-2014-IAPW

Verkort beleidsplan
Het beleid van de stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het organiseren van projecten in ontwikkelingslanden waarbij kansarme studenten o.a. een laptop kunnen winnen en projecten in Nederland waar jongeren gratis workshops kunnen volgen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De stichting werft gelden door het ontvangen van donaties. Voor het beloningsbeleid van de stichting, zie hiervoor. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De administratie van de stichting wordt gevoerd door het bestuur en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur.